บริการของเรา

กลยุทธที่ดีในการวางแผน
ส่งเสริมการขาย

SPIN WORK CO., LTD. เป็นผู้ให้บริการ และเชี่ยวชาญ กิจกรรมการแถลงข่าว

SPIN WORK CO., LTD. เป็นผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญกิจกรรมการแถลงข่าว เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ กิจกรรมบันเทิง และการส่งเสริมการขายในความคิดของคุณเป็นให้ความจริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย โดยการควบคุมการผลิตอย่างมืออาชีพ

กลยุทธที่ดีในการ
ประชาสัมพันธ์

เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยกลยุทธ์การ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์ของท่าน ในการคัดสรรสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบที่ทันสมัย เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ภาพยนตร์ การบันทึกเทปวิดีโอ การถ่ายภาพ การผลิตเว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การผลิตสื่อและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งในสตูดิโอ และสถานที่ต่างๆ

กลยุทธการเลือกใช้เนื้อหา
เผยแพร่สู่สาธารณะ

การกลั่นกรองข้อมูล เนื้อหาที่เลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์

การกลั่นกรองข้อมูล เนื้อหาที่เลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่ใช่แค่เพียงสื่อสารได้ชัดเจน สร้างมูลค่า ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ปณิธานหลักการในใช้ภาษาผลิตผลงานของเรา ยังคงต้องรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เราดูแล

การประสานงาน
ด้านยานพาหนะ

การบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบของทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยานยนตร์

การบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบของทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยานยนตร์ ที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์มากมายในระดับสากล การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ SPIN WORK CO., LTD. และมีพันธมิตรทั่วโลกที่พร้อมสนับสนุน อำนวยความสะดวก ในการบริการจัดเตรียมยานพาหนะ อะไหล่รถยนต์ เพื่อใช้ในถ่ายทำภาพยนตร์ การถ่ายภาพนิ่ง ตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เรายังสามารถดำเนินการผลิตผลงาน ทั้งในสตูดิโอ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกๆ ที่ทั่วโลกด้วย

การผลิตสื่อที่หลากหลาย
ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพสูง

การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การบันทึกเทปโทรทัศน์

การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การบันทึกเทปโทรทัศน์ การถ่ายภาพ และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ SPIN WORK CO., LTD. เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการผลักดันให้แรงบันดานใจ แนวความคิด งานออกแบบสร้างสรรค์ ที่เป็นนามธรรมให้บังเกิด เป็นรูปธรรมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

การวางแผนข้อเสนอ
และการตลาด

กลยุทธทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินแนวโน้มของผู้บริโภค

กลยุทธทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินแนวโน้มของผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานของเรา ได้ตระหนักและมุ่งเน้นเป็นสิ่งแรกในขั้นตอนการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาวเพื่อให้งานที่จะสื่อสารออกสู่สาธารณะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด และตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด